Институции в подкрепа на енергийната ефективнсот в Хановер

From PassREg - Solutions Open Source
Jump to: navigation, search

За да постигне своята стратегическа цел – чрез изграждане на нискоенергийни сгради с широко използване на възобновяеми енергийни източници до 2020 г. да намали емисиите на СО2 с 40%, регионът на Хановер активно привлича всички заинтересовани страни и ефективно използва техния потенциал. Ключово е участието на Щатверке Хановер AG (enercity), който е основен енергиен производител и доставчик на територията на региона. В партньорство с него общината създава и главния инструмент за осъществяването на своята политика в областта на климата и енергийната ефективност – Фонда за опазване на околната среда проКлима. Развива се система от институции и публично-частни партньорства, която обединява и координира усилията на отделните участници. Главен координатор в тази система е СРАН (Climate Protection Agency Hannover region), докато програмните цели и задачи се формулират и изпълняват в рамките на Climate Alliance Hannover 2020. Кронсберг се утвърждава като център на процеса, в който KUKA (Агенция за взаимодействие по опазване на околната среда) осъществява връзките с широката общественост и прякото й въвличане в мерките по опазването на климата. Специално внимание се отделя на приобщаването на бизнеса и на местната промишленост чрез публично-частни партньорства, браншови инициативи и подпомагащи консултации.

Енергийна комунална фирма на Хановер Щатверке енерсити (enercity)

Основният енергиен доставчик в района на Хановер е Щатверке Хановер АГ. Той има водеща позиция в снабдяването на общината с топлина и електричество. Тъй като в по-голямата си част предприятието е общинска собственост, то играе ключова роля в усилията на общината да намали енергопотреблението, като оптимизира производството и доставката на електричество и топлина и насърчава въвеждането на възобновяеми енергийни източници и изграждането на инскоенергийни сгради. Компанията е и най-големият донор в proKlima.

Фонда за опазване на климата проКлима (proKlima)

Плод на отличното сътрудничество и взаимодействие между община Хановер и Щатверке Хановер AG е създаденият през 1998 година Сlimate Protection Fund “proKlima”. Този уникален по рода си политически инструмент играе ключова роля в практическата реализация на редица проекти (основно в Кронсберг), като осигурява финансова подкрепа за проектирането и изграждането на нискоенергийни сгради и за преодоляването на някои неизбежни пазарни пречки.

Енергия и опазване на околната среда

Още в началото на 90-те години, община Хановер насочва своите усилия към повишаване на собствения си административен капацитет. За тази цел през 1994 г. тя създава специализирано звено за практическа реализация на новия политически приоритет – опазване на климата и повишаване на енергийната ефективност. Звеното е част от Отдела по опазване на околната среда и се нарича Енергия и опазване на околната среда . То насърчава промяната на поведението на крайните потребители на енергия, предоставя консултации по прилагането на местните енергийни стандарти в сградите, участва в местното енергийно планиране и в обследването на равнището на емисиите на СО2, подпомага внедряването на ВЕИ.

Хановерска Регионална агенция за опазване на околната среда (CPAH)

Бързото нарастване и териториално разширяване на дейностите за опазването на климата и повишаването на енергийната ефективност в Хановер в началото на новото хилядолетие, наложи през 2001 г. създаването на Climate Protection Agency Hannover (region) - CPAH, която има за цел да обхване целия регион и да поеме новите предизвикателства, свързани с пестенето на енергия и с по-широкото прилагане на възобновяемите енергийни източници. Днес агенцията е утвърдена като водеща нестопанска организация в региона, която координира изпълнението на Плановете за действие за опазване на климата (Climate Protection Action Plans - CAP). Под различни форми в тях са включени всички заинтересувани лица, сред които са общината на град Хановер (столицата на региона), регион Хановер, както и два енергийни доставчика, шест други компании и подкрепящата общественост.

Алианс за климата Хановер 2020

През 2007 г. община Хановер решава до 2020 г. да намали емисиите на СО2 с 40%. Във връзка с това още същата година се създава обединението Climate Alliance Hannover 2020, което си поставя за цел да обедини усилията на около 80 публични институции и частни фирми за изпълнението на тази стратегическа задача. Партньорите са представители на промишлеността и сектора на услугите в Хановер, на общинската администрация, на енергийните и останалите комунални предприятия и др. Градският съвет на Хановер и Щатверке Хановер АГ, градският енергиен доставчик, отново обединяват силите си и стават основни двигатели на новото обединение, което на 12 септември 2008 г. стартира амбициозна Програма за действие за опазване на климата за периода 2008-2020. Според тази програма до 2020 г. емисиите на СО2 в региона на Хановер ще се намалят с 40% спрямо нивото им от 1990 г., което означава, че всяка година регионът ще емитира с 1,8 млн. тона по-малко парникови газове. Изпълнението на програмата се осъществява в трите основни мрежи, които съставят обединението Алианс за климата Хановер 2020 – Мрежа за енергийна ефективност, Партньорство за опазване на климата и Мрежата на лидерите, формиращи обществено мнение.

Агенция за взаимодействие по опазване на околната среда на Кронсберг (KUKA)

Общинските власти в Хановер отчитат значението на широкото участие на гражданите и на обществената подкрепа за опазването на климата и за повишаване на енергийната ефективност в новоизграждания жилищен комплекс в Кронсберг. Ето защо, те инициират създаването на местната Агенция за взаимодействие по опазване на околната среда KUKA. Тя информира обитателите на комплекса и ги въвлича пряко в обществения контрол върху изпълнението на проекта и върху постигането на неговите екологични цели. Постепенно агенцията допринася за промяната на поведението на обитателите по време на редовната експлоатация на обектите, като ги прави все по-съпричастни съм целите, свързани с предотвратяването на нежелани промени в климата.

Засилване на ролята на бизнеса и промишлеността

Като използва плодовете на отличното и резултатно сътрудничество с Щатверке Хановер АГ, община Хановер полага целенасочени усилия за въвличането и прякото участие на бизнеса и в частност на местната промишленост в практическата реализация на мерките за намаляване на емисиите на СО2 и за повишаване на енергийната ефективност. В зависимост от конкретните случаи, тя прилага различни подходи за засилване на ролята на бизнеса. Така например, за изграждането на жилищния комплекс Зеелхорстер Гартен се инициира публично-частно партньорство за развитие на търговската мрежа в града, като за целта се разработва специална концепция. За да подпомага и консултира местните фирми, общината поддържа преки и оперативни контакти с много от тях.