Инструменти за финансиране на енергийна ефективност в Хановер

From PassREg - Solutions Open Source
Jump to: navigation, search

Опазването на климата и повишаването на енергийната ефективност, в т.ч. използването на ВЕИ и изграждането на нискоенергийни сгради, са сравнително нови, но бързо развиващи се икономически сфери. Те привличат вниманието на все по-голям брой инвеститори и все по-значителен финансов ресурс, което наред с икономическия растеж, създава и нови работни места в региона. Като отчита това, още в края на 90-те години община Хановер и Щатверке Хановер AG създават уникалния финансов инструмент proKlima. Той става главен инициатор и двигател на практическата реализация на Местния дневен ред 21 (Local Agenda 21) и на произтичащите от него множество проекти за енергийна ефективност в района на Хановер. По-късно, по примера на Грац (Австрия), община Хановер създава публично-частното партньорство Ecoprofit, което осигурява консултантска и финансова подкрепа за малки и средни предприятия в усилията им да ограничават производствените разходи чрез намаляване на отпадъците и вредните емисии. През 2003 г. община Хановер инициира програмата „ImpulsProgramme Passive House“, чрез която подпомага създаването, движението и развитието на малки и средни предприятия, които работят в сферата на енергийната ефективност и в частност на пасивните сгради. Наред с proKlima, финансова подкрепа при изграждането на нискоенергийни сгради на територията на Хановер осигуряват и банката KfW (Kreditanstal fur Wideraufbau), Bundesamt fur BAFA (Wirtshaft und Ausfuhrkontrolle) и регион Хановер. Практиката показва, че насърчаването на устойчивото развитие и енергийната ефективност допринася за общото социално и икономическо развитие на региона, като създава нови работни места и повишава конкурентоспособността на местните предприятия в региона на Хановер.

Фонд за опазване на климата проКлима (proKlima)

Фондът проКлима работи на основата на публично-частно партньорство, в което общината и Щатверке Хановер имат водеща роля заедно с още пет съседни общини. Фондът проКлима осигурява годишно 5 млн. евро, с което подпомага обновяването на сгради, въвеждането на стандарта „Пасивна сграда”, както и на енергийноефективни технологии и ВЕИ. Само в периода 1998-2003 г. фондът е подкрепил 9 000 проекта и инициативи Всяко евро финансова помощ, осигурено от проКлима, е помогнало за мобилизирането на 12.7 евро инвестиции, което е най-убедителното доказателство за високата ефективност на този инструмент. Повече информация можете да намерите на www.proklima-hannover.de.

Партньорството Екопрофит (Ecoprofit)

За да намали емисиите на СО2 и да постигне по-ефективно използване на енергията, община Хановер установява тясно оперативно сътрудничество с бизнеса и по-специално с малките и средните предприятия (МСП) в региона. За тази цел тя изгражда местно публично-частно партньорство за устойчиво развитие Ecoprofit. То се основава на тристранно сътрудничество между общината, МСП и експерти и е насочено към повишаване на знанията и готовността на предприятията да ограничават консумацията на енергия и да намаляват обема на отпадъците, отделяни при производствените процеси. Наред с общия екологичен ефект и намаляването на емисиите на СО2, това води до снижаване на производствените разходи на предприятията и до повишаване на тяхната конкурентоспособност. В рамките на това партньорство се провеждат серия от работни срещи и семинари. По метода “обучение чрез действие” (“learning by doing”) участниците придобиват основни знания както за намаляването, така и за пълното отстраняване на вредните емисии и на отпадъците от производството. По този начин, с финансовата подкрепа на Екопрофит се допринася за икономическото укрепване на МСП в региона.

Хановеримпулс (Hannoverimpuls)

През 2003 г. се инициира местното публично-частно партньорство Hannoverimpuls за насърчаване и подпомагане на създаването, развитието и преструктурирането на малки и средни предприятия в шест ключови икономически сектора в района на Хановер, между които е и енергийният сектор (Energy Solutions). В рамките на този сектор се осъществява и ImpulsProgram Passive House, насочена към подпомагане на МСП, които прилагат стандарта Passive House (PH) при изграждането на нови сгради в региона на Хановер.

Финансова подкрепа за пасивните сгради – програми за субсидиране

Изгражданото на пасивните сгради с използване на възобновяеми енергийни източници често изисква допълнителни първоначални инвестиции, които обезкуражават някои инвеститори. За преодоляване на това препятствие, община Хановер прилага комбинирани схеми за финансово подпомагане, в които наред с proKlima-enercity-Fonds, участват и други институции. Такива са например KfW (Kreditanstal fur Wideraufbau), BAFA (Bundesamt fur Wirtshaft und Ausfuhrkontrolle) и регион Хановер. Така например, за семействата с деца до 16 години се прилага специална схема на финансово подпомагане, която, в зависимост от броя на децата, води до намаляване от 10% до 40% на цената при покупката на общинска земя.