Капацитет за планиране и дизайн в Хановер

From PassREg - Solutions Open Source
Jump to: navigation, search

Общинските власти в Хановер осъзнават, че за да успеят до 2020 г. да намалят емисиите на СО2 с 40% (в сравнение с равнищата през 1990 г.), всички участници (stakeholders) трябва да придобият подходящи знания и умения. Общинската администрация е трябвало да изгради у себе си необходимия капацитет за формулиране на правилните политики и за разработване на програми и планове за тяхното осъществяване. За тази цел тя създава подходяща организация и придобива знания и опит да координира, контролира и оценява резултатите от изпълнението им. Осъществяването на множеството програми и проекти за намаляване на емисиите на СО2 чрез повишаване на енергийната ефективност е изисквало подходяща подготовка на проектантските и строителните фирми, както и на производителите и доставчиците на необходимото оборудване и енергия. Осигуряването на този капацитет преминава през професионалното ориентиране и насочване на младите хора към възобновяемите енергийни източници и нискоенергийните сгради, през тяхното базово професионално обучение и последващо повишаване на квалификацията им. Изграждането на необходимия капацитет е наложило да се осигуряват актуална информация и професионални съвети за всички участници (stakeholders). В това направление са били насочени и усилията за изграждане на местни, национални и международни мрежи за трансфер на екологосъобразни и енергоефективни технологии.

Изграждане на капацитет в градската администрация

За да изпълни спешните мерки за опазване на климата чрез намаляване на потреблението на енергия и използване на възобновяеми енергийни източници, общинската администрация в Хановер се реформира. В резултат на това тя приближава общинските услуги и професионалните консултации до потребителите им и осигурява постоянно наблюдение на техните нужди и поведение. Предприети са мерки за развитието на служителите в общинската администрация. Специално внимание е отделено на повишаване на лидерски им способности, а равнището на заплащането е обвързано с постигнатите резултати.

Образование и обучение

Освен обща информираност на участниците (stakeholders), изпълнението на програмите на Хановер за климата и енергийната ефективност изискват специализиран подход към всеки един от тях. За тази цел в рамките на общината се изгражда система от центрове за специализирана информация и консултации за различните заинтересовани групи - домакинства, инвеститори, строители. Чрез специално изградената национална мрежа за професионално ориентиране, общината привлича млади хора за обучение и ги насочва към нискоенергийното строителство и възобновяемите енергийни източници. Серия от курсове и професионални ръководства осигурява специализирана квалификация на работещите в сектора.

Екологосъобразен трансфер на технологии

Община Хановер активно участва в постоянния обмен на екологосъобразни технологии. Подчертан е интересът към технологиите, свързани с намаляването на емисиите на СО2, с ограничаването на потреблението на енергия и с намаляването и дори пълното премахване на отделяните отпадъци. Във връзка с това общината участва в регионални, национални и международни мрежи за новаторски услуги и трансфер на технологии. Освен това, местните власти се стремят да повишат ролята на профсъюзите и работниците в устойчивото развитие на региона и, в частност, в изграждането на нискоенергийни сгради и в обновяването на съществуващите сгради по новите енергийни стандарти. Редовните местни форуми и изложби, за ефективно строителство и обновяване на сградите, подпомагат тези усилия.