Обществена подкрепа за енергийната ефективност в Хановер

From PassREg - Solutions Open Source
Jump to: navigation, search

Местните власти в Хановер осъзнават, че изпълнението на целите на тяхната екологична и енергийна политика е немислимо без активна обществена подкрепа и без участието на всички заинтересовани групи на обществото. Още в средата на 90-те години те привличат широк кръг участници (stakeholders) в изготвянето на Local Agenda 21 и предизвикват обществен диалог за опазването на климата. Изпълнението на Local Agenda 21 налага изграждането на постоянно действащи мрежи, в рамките на които гражданите пряко се ангажират с устойчивото развитие на региона. В рамките на тези мрежи се зараждат множество инициативи, които целят да променят поведението на хората и така да намалят потреблението на енергия и на други природни ресурси, да съкратят отпадъците и да позволят по-ефективното им обработване и оползотворяване. Изпълнението на тези задача минава през широка обществена осведоменост и ангажираност, подходящо обучение, консултации и съвети към всички заинтересовани. На местната общественост се предоставя полезна информация за състоянието на природната среда в региона и за ключовите решения, инициативите и стратегическите фокусни групи на общината за опазването на климата. Разработени са и се прилагат различни мерки за засилване на ролята и участието на жените и децата в устойчивото развитие на града и района около него.

Местен дневен ред 21 – от общоградски диалог към конкретни действия

Местен дневен ред 21 предоставя отлична възможност за въвличане на обществеността в постигането на целите на общинската политика по отношение на климата и енергийната ефективност. На практика, това създава условия за прилагане на подхода „отдолу-нагоре“, при който в обществения диалог се включват всички заинтересовани обществени групи, в т.ч. жени, младежи, имигранти. В рамките на т.нар. Форум на местния Дневен ред 21 се срещат представители на всички тези групи, за да обменят информация и опит. Специализираното звено Agenda Bureau, което е част от отдел „Опазване на околната среда“ в общинската администрация, осигурява организацията и координирането на този форум.

Нови институции за мобилизиране на социална подкрепа

За координирането на големия брой участници в устойчивото развитие на града, община Хановер изгражда Environmental Communications Network. Актуална информация и съвети за всички заинтересовани участници се предоставят от специално откритата „Екологична гореща линия”. Създадена е институцията Planning Ombudsman, за да оказва подкрепа на различните инициативи и проекти в общината. Тя използва т.нар. Градски форум, в рамките на който в широк обществен формат могат да обсъждат всички въпроси на градското планиране.

Инициативи за промяна на общественото поведение в Хановер

В резултат от включването на над 40 организации в изпълнението на Местен дневен ред 21 са осъществени голям брой инициативи за промяна на общественото поведение. Те несъмнено допринасят за постигането на реални резултати в съкращаването на емисиите на СО2 чрез намаляване на енергопотреблението, както и чрез пестене на вода и ограничаване на отпадъците чрез подходящата им обработка и оползотворяване.

Разширяване на обществената осведоменост

Повишаването на обществената чувствителност и ангажираност в опазването на климата е ключово условие за повишаването на енергийната ефективност и за широкото използване на възобновяеми енергийни източници. За да постигнат на това условие, общинските власти търсят разнообразни пътища и форми – от промяна на поведението на децата в детските гради и училищата до предоставяне на съвети и консултации от „врата до врата“. Принос в същото направление е и широкото включване на въпросите на опазването на околната среда и климата в образователните програми.

Информация за взимане на решения

За да осигури по-широка обществена подкрепа за устойчивото развитие на града и региона, общината разработва стратегически цели, насочени към разкриване на специфични възможности за бъдещо градско развитие – „Социален град”, „Млад град”, „Град на градините”. Отделна стратегическа задача е насочен към „Инициативи за нови работни места”.

Въвличане на децата и младежите

Ролята и мястото на децата и младежите в устойчивото развитие заемат съществено място в Local Agenda 21. Ето защо в Local Agenda 21 на Хановер са включени множество проекти за активно въвличане и участие на децата в дейности за намаляване на отпадъците и за създаване на екологосъобразна среда в детските заведения. Предвидени са мерки за подпомагане на младите хора, изпаднали в социални затруднения, както и за осигуряване на жилища за млади хора, за да могат те сами да поемат своя жизнен път.

Въвличане на жените

Специално място в Local Agenda 21 се отделя на жените и на тяхната роля в устойчивото и балансирано развитие. Акценти са поставени върху равноправието на половете в заетостта и образованието, върху борбата срещу насилието на мъжете над жените и върху мерките за подпомагане на жени, които желаят да започнат свой бизнес. За координирането на тези мерки и задачи от страна на общината е натоварен отдел „Равни възможности“.

Екологична информация

Общинските власти в Хановер се стремят да предоставят на всички граждани актуална информация за околната среда и изменението на климата, както и за програмите и проектите за намаляване на емисиите на парникови газове. Най-надеждният източник за такава информация е регионалният интернет портал. От 2008 г. общинската администрация периодично провежда проучвания на удовлетвореността на гражданите от работата на различните отдели на общинската администрация и от достъпа им до информация.