Политики в областта на енергията и сградите в Хановер

From PassREg - Solutions Open Source
Jump to: navigation, search

Още в средата на 80-те години Градският съвет на Хановер взема решение за рационално използване и пестене на енергията и за широко въвеждане на възобновяеми енергийни източници на своята територия. Общината и енергийната комунална фирма на Хановер Щатверке Хановер АГ съвместно разработват цялостна енергийна концепция. В началото на 90-те години Градският съвет постига политически консенсус за утвърждаване на устойчивото развитие като основен приоритет на община Хановер. В изпълнение на целите, заложени в Agenda 21, приета на Световната среща в Рио де Жанейро, Градският съвет решава до 2005 г. да намали с 25% емисиите на СО2 спрямо нивата от 1990 г. За постигането на тази амбициозна цел Градският съвет разработва и започва да прилага редица взаимно допълващи се политически инструменти, сред които: Local Agenda 21, Hannover Ten Plus, Integrated Resource Planning, Hannover CO2 Audit. Ефективното използване на тези инструменти налага въвеждането на съответна правна и нормативна рамка, чрез която се въвеждат три стандарта за всички нови сгради, които се изграждат на общински терени: Low Energy House (LEH), Low Energy House Plus (LEH-plus) и Passive House (PH). Наред с това, се въвеждат и екологични стандарти при строителството на всички сгради, които са под общинско влияние. За успешната реализация на цяла поредица от програми и пилотни проекти, чрез които се осъществява политиката за устойчиво развитие на Хановер, наред с основаването на Щатверке Хановер, се създават и няколко нови институции: Отделът по енергия и опазване на околната среда (1994), Фондът за опазване на климата проКлима (proKlima) (1998), Агенцията за опазване на климата, регион Хановер (CPAH) (2001), Алианс за климата на Хановер (2007).

Политически консенсус

През последните две десетилетия коалицията от социалдемократи и зелени поддържа трайно и стабилно мнозинство в Градския съвет на Хановер. Тя успешно мобилизира подкрепата на останалите политически партии, представени в съвета, за постигане на пълен политически консенсус по въпросите на устойчивото развитие на общината. Постигнато е съгласие и за широко прилагане на нискоенергийни стандарти при изграждането на новите и при обновяването на съществуващите сгради на общински терени. Допълнителна предпоставка за постигането на политически консенсус за прилагането на новите нискоенергийни стандарти е силната подкрепа от страна на Щатверке Хановер, която е 3/4 общинска собственост и е основен донор във Фонда за опазване на климата проКлима “proKlima”.

Дългосрочна интегрирана политика в областта на опазването на климата / енергията / развитието

Успехът на политиките на Хановер за опазване на климата, енергийна ефективност и устойчиво развитие се корени в дългогодишните последователни интегрирани усилия на множество местни участници. Градският съвет, енергийното предприятие Щатверке Хановер AG, специализираните общински институции, представители на бизнеса, неправителствени организации и заинтересовани граждани обединяват усилията си за постигането на целите, заложени в Local Agenda 21 – намаляване на емисиите на СО2 чрез ограничаване на потреблението на енергия и разширяване на използването на възобновяеми енергийни източници. На основата на постигнатия политически консенсус по изпълнението на местния Дневен ред 21 (Agenda 21), последователно и системно се разработват дългосрочни политически инструменти и необходимата за тяхното прилагане нормативна рамка. За прилагането на избраните политики в общината се изгражда система от институционални структури. В резултат, на територията на Хановер се осъществяват множество проекти за устойчиво развитие и енергийна ефективност, в т.ч. и проекти, съответстващи на стандарта “пасивна къща”. Независимо от сериозните проблеми, породени от либерализацията на енергийния пазар и от финансово-икономическата криза, тези усилия устояват във времето и довеждат до резултати, които са видими не само в Хановер и в Германия, но и в цяла Европа.