Политически инструменти за енергията и климата в Хановер

From PassREg - Solutions Open Source
Jump to: navigation, search

През 1992 г. Градският съвет на Хановер взема решение до 2005 г. да намали емисиите на СО2 с 25% спрямо нивата от 1990 г., а през 2007 г. решава до 2020 г. да постигне 40% намаление. Постигането на тези политически цели налага прилагането на специално разработени политически инструменти, които могат да се разделят на три основни групи. Първата група включва набор от средносрочни и дългосрочни програми и планове за действия. Втората група обхваща интегрираните подходи, прилагани при планиране и управление на мерките за опазване на климата и повишаване на енергийната ефективност, и третата група включва специално изградените системи за наблюдение и контрол на постигнатите резултати от прилаганите мерки.

Целите на хилядолетието и Местен дневен ред 21 (Local Agenda 21)

Като непосредствен отговор на осемте цели на хилядолетието, включени в Agenda 21, приета през 1992 г. в Рио де Жанейро, Хановер предприема 14 конкретни стъпки, които съставляват местния принос на общината в изпълнението на тези глобални цели. В средата на 90-те години, с участието на широк кръг партньори, в т.ч. и от частния бизнес, Градският съвет на Хановер приема свой Местен дневен ред 21), който дава нужната програмна основа за опазване на климата и за намаляване на потреблението на енергия чрез изграждане на нискоенергийни и пасивни сгради. Тази широкообхватна програма съдържа общо 40 глави, групирани в четири раздела, които формулират подробно: (i) социално-икономически изисквания, (ii) съхраняване и управление на ресурсите за развитие, (iii) функции на главните участници и (iv) необходимо финансиране за изпълнение на програмата.

Хановер 10+

През 2004 г. Градският съвет на Хановер приема десетгодишна програма (2005-2015), насочена към развитието на града като място за иновации с широко участие на гражданите в това развитие. В десетте точки на програмата специален акцент се поставя на образованието, научните изследвания и културата, като главни фокуси са децата, семейството и интеграцията в обществото. Отделна точка е посветена на опазването на климата и природната среда, която включва поредица от проекти за изграждане и развитие на откритите и озеленените пространства в града.

Процесът на интегрирано планиране

В продължение на повече от две десетилетия Градският съвет на Хановер прилага интегриран подход при общото планиране и управлението на дейностите в общината, в т.ч. опазването на климата и намаляването на потреблението на енергия. Този подход на първо място обединява усилията на всички заинтересовани страни, като в случая с Щатверке Хановер AG винаги е търсен оптимален баланс между интересите на доставчика на енергия и на съответните потребители. На второ място този подход съзнателно търси интегрирано, а оттук и максимално ефективно използване на всички ресурси (материални, финансови, човешки). И на трето място този подход използва богат набор от политически инструменти и широк спектър от проекти, в които активно участват всички заинтересовани групи – от големите компании на територията на общината до отделния гражданин. Важна роля за развитието и успешното прилагане на този подход изиграва ЕКСПО 2000, което се провежда на територията на Хановер и интегрира усилията на всички равнища – глобално, национално, регионално и локално. Градският съвет на Хановер отчита градското планиране като ключов елемент от интегрирания подход при управлението на града и търси целенасочено необходимия баланс между трите основи елемента на града: градската структура, социално-културното му съдържание и околната среда. При този баланс се налага сложно взаимно обвързване на трите елемента. Социалният микс намира своята практическа реализация в градската структура. Енергийната оптимизация неизбежно налага максимално ефективно използване на градските пространства, докато високият стандарт на живеене е немислим без съответната социална, транспортна и техническа инфраструктура.

Интегрирано планиране на ресурсите

Властите в Хановер последователно прилагат интегриран подход при планирането на местните ресурси. В областта на енергията този подход утвърждава спестената енергия като най-чист и евтин енергиен ресурс, който намалява необходимостта от производство и доставка на енергия. От друга страна, разширяването на използването на практически неизчерпаемите възобновяеми енергийни източници допълнително ограничава нуждата от конвенционална енергия и намалява емисиите на СО2. Общината в Хановер е особено настойчива в прилагането на интегрирания подход и при планирането и управлението на поземлените ресурси. Независимо от собствеността върху нея, земята е ресурс, който служи на много поколения и всяко от тях е задължено да я опазва от замърсяване, презастрояване и компрометиране на нейните екологични и ландшафтни качества. За целта в общината се прилагат строги стандарти, които намаляват до минимум негативния екологичен ефект в т.ч. и постепенно намаляване на коефициента на застрояване. Независимо от високите изисквания на настоящите стандарти, те са отворени за развитие с оглед на бъдещи промени в нуждите на гражданите и на очакваните по-високи критерии за опазване на земята и почвата. Важни инструменти в тази насока са поддържането на актуален поземлен регистър и прилагането на подходящи индикатори за наблюдение и оценка на поземлените ресурси.

Интегриране опазването на околната среда и развитие при взимането на решения

Опазването на околната среда и устойчивото развитие винаги са били във фокуса на всяко икономическо и политическо решение в община Хановер. Това е наложило при формирането на съответната политика да се изостави чиновническия подход от миналото и да се търси въвличането на всички заинтересовани групи. Като следва последователно тази насока, общината в Хановер разработва и започва да прилага три основни инструмента: периодичен екологичен одит на общинската администрация; изготвяне на специализиран доклад за състоянието на околната среда в общината (на всеки три години) и изготвяне на екологична оценка на териториите, които са обект на градското планиране. Постигането на амбициозната цел на Хановер до 2020 г. да намали с 40% емисиите на СО2 спрямо 1990 г. изисква прилагането на прецизна система на мониторинг на тези емисии през целия програмен период. Най-важният инструмент на този мониторинг е периодичният одит на емисиите на СО2, който отчита диференцирано отделените вредни емисии от енергийния сектор и тези от транспорта. Освен общото намаляване на емисиите на СО2 на територията на Хановер, преки ефекти от този одит са и намаленото потребление на енергия за отопление, широкото навлизане на възобновяемите енергийни източници и увеличаването на броя на децентрализираните предприятия за комбинирано производство на топлина и електроенергия (когенерация).