Програми за енергийна ефективност в Хановер

From PassREg - Solutions Open Source
Jump to: navigation, search

Всички проекти за строителството на нискоенергийни сгради на територията на община Хановер се основават на конкретни целеви програми и политически решения. След началото на програмата за нови сгради “Пасивна къща” (Passive House program) (1999 г.) и на програмата за съществуващи сгради ‘Energiepass’ (2003 г.) се инициират две нови програми: „Програма фактор 10”(„Factor 10-Programme“) - за енергоефективно обновяване на съществуващите сгради и „ImpulsProgramme Passive House“ - за насърчаване и подпомагане на МСП, които започват или пренасочват дейността си към изграждането на пасивни сгради. На основата на тези две програми, общината решава при проектирането и изграждането на новите комплекси ЗЕРО: Е-парк в Рере и Кронсберг-Норд, изцяло да въведе стандарта “Пасивна сграда”.

Хановер-Кронсберг – модел за устойчиво градско развитие

За утвърждаването на Кронсберг като модел на устойчиво градско развитие обикновено се изтъкват два благоприятни фактора. Първият несъмнено е фактът, че Хановер е домакин на ЕКСПО 2000. Вторият е, че 80% от територията на комплекса е общинска собственост. Тези два фактора, наред със силната подкрепа на Щатверке Хановер АГ и на новосъздадения Climate Protection Fund proKlima, позволяват на общината да приложи в широк мащаб новите стандарти за нискоенергийни сгради. Освен това енергоснабдяването на комплекса се оптимизира чрез изграждането на нова хидроцентрала, на два нови вятърни генератора, на значителни фотоелектрически мощности, както и на система от децентрализирани ко-генератори. Наред с усилията за оптимизиране на производството и потреблението на енергия, се прилагат и новаторски решения при отвеждането на дъждовната вода, за опазване на почвата и за обработване и оползотворяване на твърдите битови отпадъци. Резултатите в Кронсберг стават пример за подражание както в рамките на община Хановер, така и в цяла Германия и отвъд нейните граници.

Енергийноефективно строителство

Навлизането на нискоенергийните стандарти в строителството , в т.ч. и на стандарта Passive Нouse (PH), на територията на Хановер става постепенно и планирано чрез поредица пилотни и демонстрационни проекти на жилищни и обществени сгради. След изграждането на първите 32 редови къщи в Кронсберг по стандарта РН, по-късно в „E-park in der Rehre“ се изграждат 330 нови индивидуални жилищни сгради по същия стандарт. Детската градина във Вайсенгруднде (Дневен център в Гросе Пранке) и началното училище в Щайнбрайт са пилотни проекти за обществени сгради, проектирани и изградени изцяло по стандарта “Пасивна сграда”.

Редови къщи в Щиксферд

В Щиксферд (Кронсберг) се изграждат първите къщи, където изцяло е приложен стандартът „Пасивна сграда” (PH), в резултат на което отпада необходимостта от традиционното отопление с радиатори. То се замества с нов вид вентилационно-отоплителна система. Намалената потребност от външно топлоснабдяване се задоволява от вятърен генератор.

ЗЕРО: е-парк в Рере

На основата на постигнатите резултати при изграждането на първите пасивни къщи в Кронсберг в ЗЕРО: E-парк в Рере се прави нова, много по-мащабна стъпка в пълното прилагане на стандарта „Пасивна сграда” (PH). Тя се изразява не само в по-големия брой жилищни сгради (330), но и в почти нулевите емисии на СО2, свързани с външното топлоснабдяване. То се осъществява от най-мощния възобновяеми енергиен източник – слънцето.

Дневен център Гросе пранке

Това е пилотен проект за един от най-масовите видове обществени сгради – детските градини, осъществен изцяло по стандарта „Пасивна сграда” (PH), Дневният център Гросе пранке бе първата пасивна сграда дневен център, построена в Хановер през 2007 г., съгласно решение на Градския съвет от 2005 г. Освен приложените високоефективни топлоизолации и тройно остъкляване на прозорците, съществено внимание е отделено на ориентацията на сградата спрямо слънцето, с оглед на пасивното използване на слънчевата енергия. Дневният център Гросе Пранке (собственост на общинската жилищна кооперация GBH www.ghb-hannover.de), един от най-новите осъществени проекти, е следващо, по-нататъшно развитие на стандарта „Пасивна сграда”, базиран на опита от първите проекти. Подходящо оформен вътрешен двор допълнително повишава енергийна ефективност на сградата и обогатява нейните функционални възможности.

Основното училище в Щайнбрайте

Това училище също е пилотен проект, осъществен по стандарта „Пасивна сграда (PH). Това е първият проект за пасивна училищна сграда в Хановер. Тя е построена с използване на финансовия модел „публично-частно партньорство”. И тук се използват високоефективни топлоизолации и тройно остъкляване, като традиционното отопление е заменено от специална вентилационно-отоплителна система. Топлоснабдяването на цялата сграда се осъществява от два газови бойлера. Извън учебните часове, училищният форум и спортната зала могат да се ползват и от външни посетители, основно от жителите на квартала.

Виж повече на www.passreg.eu.