Стандарти за енергийно потребление на сградите в Хановер

From PassREg - Solutions Open Source
Jump to: navigation, search

Прилагането на описаните по-горе нови политически подходи и инструменти изисква и създаването на нова правна рамка, която да гарантира постигането на високите цели за намаляването на потреблението на енергия, а оттук и намаляването на вредните емисии. За целта общината в Хановер въвежда три местни енергийни стандарта за новите сгради:

  • От 1995 г. – Нискоенергийна сграда (Low Energy House (LEH) – „Стандартът Кронсберг – максимално потребление на топлинна енергия от 55 kWh/(m²/год.
  • Нискоенергийна сграда Плюс (Low Energy House Plus (LEH-plus) – максимални топлинни загуби през сградната обвивка – 30% под нормативните
  • Пасивна сграда (PH)

Тези стандарти се прилагат (а) за всички нови общински сгради (жилищни и обществени) и (б) за всички нови сгради, които се изграждат на общински терени. При втория случай прилагането на тези стандарти се осигурява чрез договора за покупка на общинска земя или чрез разрешението за строеж. Като отчитат добрите резултати, постигнати при пилотните проекти, осъществени във връзка с ЕКСПО 2000, редица инвеститори, в т.ч. търговски вериги и банки, решават доброволно да прилагат новите стандарти. От своя страна, общинската администрация приема свой План за действие, който включва 30 мерки, насочени към обновяване на всички общински административни сгради и на градското улично осветление по новите стандарти, както и задължително прилагане на новите стандарти при всички обществени поръчки на общината.

Нискоенергийна сграда (LEH)

В края на 90-те години във връзка с ЕКСПО 2000 започва изграждането на нов жилищен комплекс в квартала Кронсберг (Хановер). В него за първи път започва да се прилага стандартът Low Energy House (LEH), известен още като „Kronsberg Standard“. Този нов стандарт постига намаляване на топлинните разходи с 25% спрямо действащите по онова време норми в Наредбата за топлоизолацията (WsVO 1995 ).Стандартът Low Energy House се утвърждава като най-масово прилаганият нискоенергиен стандарт за тази част на Хановер. Едновременно с това, в един от кварталите на комплекса Кронсберг се изграждат и няколко сгради по стандарта Passive House (PH). Инвеститорите, които го прилагат, се поощряват от общината чрез различни бонуси, в т.ч. и с финансова помощ от proKlima.

Нискоенергийна сграда Плюс (LEH-plus)

Като логично продължение на първоначално прилагания в Кронсберг нов стандарт Low Energy House (LEH), който осигурява намаляване на топлинните загуби едва с 25% спрямо действащата към онзи момент Наредба за топлоизолацията (WsVO 1995), по-късно общината в Хановер въвежда нов стандарт Low Energy House-Plus (LEH-Plus). Чрез него намаляването на топлинните разходи достига 40%. При стандарта LEH-Plus все още остава нуждата от допълнително отопление, което най-ефективно се осигурява чрез общинската мрежа за централизирано топлоснабдяване. Ето защо там, където няма някакви обективни пречки, присъединяването към тази мрежа е задължително. Този стандарт определя задължителния минимум от изисквания към всички нови сгради в Хановер, които се изграждат на общински терени. От своя страна, общината се задължава да дава необходимите консултации на предприемачите, които прилагат новия стандарт.

Пасивна сграда (PH)

За да отпадне изцяло необходимостта от топлоснабдяване на сградите отвън, общината в Хановер въвежда най-новия местен стандарт „Пасивна сграда”(PH), който се нарича още „Къща със здравословен комфорт”. При него загубите на топлина са с 85% по-малки в сравнение с действащите в страната стандарти. При този вид сгради задължително се прилага вентилация с рекуперация на топлината, която изцяло замества допълнителното топлоснабдяване. То е далеч по-малко от това при стандарта Low Energy House Plus (LEH-Plus), но все още не може да се избегне, особено при включването на вентилационната система. Поради по-високите първоначални капитални вложения този стандарт все още не е задължителен за прилагане на територията на Хановер, но общината насърчава предприемачите да го прилагат при покупката на общинска земя и при обществените поръчки. Прилагането на този стандарт също се подкрепя финансово от proKlima.