BUILD UP Skills Initiative - NL

From PassREg - Solutions Open Source
Jump to: navigation, search

Van strategie naar Actie

BUILD UP Skills is een nieuw strategisch initiatief van het Intelligent Energy Europe (IEE) programma (Calls for proposals 2011-2013) om de voortgezette opleiding en training van vaklieden en andere op de bouwlocatie werkzame bouwvakkers en systeeminstallateurs in de bouwsector. Het uiteindelijke doel is om het aantal gekwalificeerde vaklieden op te leiden die hoge energie-prestatie renovaties of Bijna Energieneutrale Gebouwen kunnen realiseren. Het initiatief richt zich op vaardigheden die te maken hebben met energie-efficientie en duurzame opwekking voor alle typen gebouwen.


BUILD UP Skills bestaat uit 2 pijlers

Allereerst is het doel om nationale kwalificatieplatforms op te zeteen en routekaarten te ontwikkelen om de bouw work-force succesvol op te leiden om zodoende de doelen te kunnen halen voor 2020 en daarna. (Pijler I). Pijler I zijn nationale projecten. Op basis van deze routekaarten bestaat stap 2 er uit om de introductie van nieuwe en/of geactualiseerde kwalificatie en trainingsprogramma's (Pijler II)

Gedurende de hele looptijd van het initiatief, worden regelmatig uitwisselactiviteiten op EU-niveau georganiseerd, om de Europese dimensie van dit belangrijke initiatief te onderstrepen en om leren tussen landen te bevorderen.

Op dit moment werken 30 EU-landen aan nationale routekaarten om hun bouwvaklieden te kwalificeren voor de uitdagingen van 2020. in 20 landen zijn de 0-situatie geanalyseerd, en zijn de routekaarten gereed. De resultaten hiervan zijn beschikbaar.

Het BUILD UP Skills Initiatief zal bijdragen aan de doelstelling van de twee vlagggenschepen van De Commissie's ‘Europe 2020’ strategie — ‘Resource-efficient Europe’ and ‘Een agenda voor nieuwe vaardigheden en banen’. Het maakt deel uit van het Energie-Efficiëntie Actie Plan 2011 van de Europese Commissie. Het moet uitwisseling tussen de bestaande structuren en financieringsinstrumenten stimuleren, zoals het Europese Sociaal Fonds (ESF) en het Levenslang Leren Programma, en wordt voortgebouwd op het Europese Kwalificatie Kader (EQF) en de leerresultaat-aanpak.

Deelname

In alle landen zijn nationale teams gevormd. Ieder landenteam werkt in eerste instantie aan een gedetailleerde anaylse van de nationale 0-situatie. Het doel is om vraag en aanbod in de bouwsector tot 2020 en daarna, te meten en te kwantifieren, en om specifieke hiaten in vaardigheden per vak te identificeren, evenals de belangrijkste barrieres. De meerderheid van de 0-situatie rapporten zullen tegen juni 2012 gereed zijn.

De analyses zal de basis worden voor een brede discussie met publieke en privatie belanghebbende over de huidige gaten, de toekomstige behoeften en prioriteiten, die moeten leiden tot een uitbreiding en goedkeuring van de nationale routekaart voor de belangrijkste maatregelen om de kwalificatie van vakleiden en ander bouwpersoneel en systeeminstallateurs van gebouwen, te verhogen. De vastgestelde maatregelen zijn bedoeld de 2020-doelstellingen van de bouwsector te halen.

EU Activiteiten

Gedurende het hele BUILD UP Skills Initiatief zullen regelmatig uitwisselactiviteiten op EU-niveau worden georganiseerd om de Europese dimensie te onderstrepen, en om leren tussen landen te bevorderen. Veel uitdagingen in de bouwsector lijken in eerste instantie land-specifiek maar blijken ook in veel voor te komen in andere landen. Deze bijeenkomsten bevorderen de uitwisseling en overdracht van diepgaande technische kennis en ervaringen tussen de het nationale BUILD UP Skills teams.

EU uitwisselbijeenkomsten:Tot eind 2013 zullen vertegenwoordigers van de nationale teams representatives of the national teams die in fase I van het initiatief zijn gevormd, twee keer per jaar bijeenkomen voor uitwisseling over de uitdagingen die zijn tegen komen, ervaringen, best-practices, en de gezamenlijke weg vooruit, etc. Flexibele werkgroepvormen zorgen voor diepgaande uitwisseling en leren.

Peer review activiteiten: Er zijn groepen van 4 landen gevormddie elkaar ondersteunen gedurende de gehel 19 maanden werk aan de routekaarten. Publicaties: De voornaamste resultaten, zoals de nationale 0-meting rapportage, en de nationale routekaarten zullen worden samengevat in een EU-overkoepelende publication.

`Fase I, De opzet national platforms en ontwikkeling van nationale routekaarten en, gestart in November 2011 tot eind 2013.

Fase II

Het Europese Energie Kennis programma bekijkt of zij de beste voorstelling om grootscheepse en langjarige kwalificatieregelingen kan ondersteunen. De voorgestelde maatregelen en activiteiten moeten voor een geïdentificeerde prioriteit uit de landelijke routekaart of uit een vergelijkbaar strategiedocument zijn. De geografische reikwijdte kan nationaal of multi-nationaal zijn. De eerste IEE Call for proposal is gesloten op 30 april 2013: de geselecteerde projeten zullen later in 2013 starten. in 2013. Informatie over de criteria, inschrijvingsformulieren en richtlijnen, zijn geplaatst op de IEE website in de herfst van 2012: http://ec.europa.eu/energy/intelligent/getting-funds/call-for-proposals/index_en.htm

Beperkingen

Regelingen die verplicht zijn als gevolg van de EPBD/RES Directive of specifieke nationale wetgeving komen niet in aanmerking voor financiële ondersteuning. Ondersteuning kan wel geleverd worden voor promotieactiviteiten die verband houden met verplichte regelingen. De cursussen zelf komen niet in aanmerking voor financiering door dit Initiatief maar kunnen mogelijk wel onder andere EU-financieringsprogramma's vallen.

Bron:

www.buildupskills.eu

Meer informatie:

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/files/events/doc/infoday13/parallel/buildings/4-cliquot-ferreira-build-up-skills-priorities-iee-call-2013.pdf