Subsidie voor langetermijninvesteringen en financieringsprogramma's - NL

From PassREg - Solutions Open Source
Jump to: navigation, search

De sleutel tot succesvolle implementatie van energiestrategieën is goed-gestructureerd financiele ondersteuning, op nationaal en regionalal nivuea, of verstrekt als bankleningen, of andere soorten financiering.


Salvadanaio maialino rosa.jpg


Banken en financiële instrumenten

Barattolo monete.JPG

De traditionel financiële instelling financieren middels krediet, overwaarde, leasing, inclusief internationale financiële instellingen zoals de ERDB en de Wereldbank die kredietverstrekking aan banken leveren. In de (PassREg) database, worden banken en financiële instrumenten vertegenwoordigd door FRR’s van Hannover en Brussels. Er zijn enkel financiële instrumenten die Passive House Standard voor nieuwbouw in de regio Hannover stimuleren. Gecombineerde programma's voor financiële ondersteuning worden weergegeven, zoals het subsidieprogramma voor Passiefhuizen, bijvoorbeeld Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), en Nbank. Kreditanstalt für Wiederaufbau, KfW, is een die energie-efficiente bouw en en renovatie financiert. Het subsidieert progjectn ten behoeve van de reductie in CO2-emissis en Duurzamen energietechnologieën. Zowel leningen als schenkingen zijn beschikbaar. KFW accepteert PHPP (Passive House Planning Package) als bewijs voo het energie-efficiënge ontwerp. Belangrijkste kenmerk: de bank accepteert PHPPberekeningen.

Nbank DE is een financieringsbank van de regering die 0%-renteleningen voor energie-efficiënte renovaties verstrekt.

Brussel kent een scala aan ondersteuningsinstrumenten, inclusief financiële. CREDAL een kredietcooperatie Brussel, verstrekt de financiering voor leningen, en Leefmilieu Brussel speelt de rol van tussenpersoon. Green loans zijn 0%-rente sociale leningen voor renovatie volgens de Passive House standard, die special bedoeld zijn voor gezinnen met lage inkomens, voor wie de last voor verhoogde renovatiekosten het zwaarst zijn. Twee typen renovatie komen in aanmerking voor Green Loans: isolatie en effectieve verbetermaatregelen voor warmings. Belangrijkste kenmerk – ondersteuning voor gezinnen met lage inkomens.


Structurele financiering

Structurele financiering zoals het European Regional Development Fund (ERDF), Cohesiefonds Fund zijn bronnen voor co-finaciering voor de komende financiële periode 2014-2020. Deze fondsen waren in andere Europese landen, zoals in Letland in 2013 nog steeds beschikbaar.

Nationale ondersteuningsprogramma

Mani che si stringono3.JPG

Nationale ondersteuningsprogramma's voor het verhandelen van CO2 emissies, zoals de aandelen in Groene Investeringsfondsen of het CCFI (Financieel instrument Klimaatverandering), en de EU emmissie verhandelingsprogramma (ETS) zijn instrumenten met een goed bespaarpotentieel als ze ontworpen zijn overeenkomstig de "best practice" voorbeelden. In de toekomst kan het helpen om de emmissies tussen de industriële en huisthoudelijke sector in evenwicht te brengen, door lokale duurzame energieopwekking een micro-opwekkingssystemen te ontwikkelen. In FRR’s State Aid wordt de regio Hannover aangehaald, waar BAFA (Bundesamt fur Wirtshaft und Ausfuhrkontrolle) financiering biedt voor duurzame energieprojecten - ondersteuning wordt geboden voor zonnecollectoren, zonnepanelen in scholen en biomassa boilers. Als onderdeel van het programma "Lokaal advies om energie te besparen" biedt BAFA beurzen voor adviesgesprekken met huiseigenaren door gekwalificeerde ingenieurs, bedoeld om het energieverbruik in gebouwen terug te dringen. BAFA werkt samen met DEnA(German Energy Agency) door federale subsidies toe te kennen voor energiebesparing in particuliere huishoudens, bedrijven en openbare organe, evenals voor duurzame energie.

Exportkrediet faciliteiten

Exportkrediet faciliteiten (Exim Bank, TOPIC, etc.) is staatssteun voor het exporteren van technologieën naar andere landen. Het is een financieel instrument voor slimme en complexe technologie, en werkt als een garantielening voor de startfase voor het verspreiden van technologie, zoals Duurzame energieopwekking, energieopslag, warmteterugwinning, micro-wkk etc. Een Export credit agency (known in trade finance as ECA) of Investeringsverzekeringsagentschap, is een private of semi-overheidsinstantie die optreedt als tussenpersoon tussen nationale overheid en exporteurs voor het afgevenvan exportfinanciering. De financiering kan de vorm van kredieten of kredietverzekering hebben, of beide, afhankelijk van het mandaat dat de regering aan de ECA heeft gegeven. ECA's kunnen ook op eigen conto krediet aanbieden om dekken.

ESCO fondsen en Publiek Private Samenwerking

Economische en milieubeschermingsaspecten: een ESCO neemt het volledige risico en aansprakelijkheid voor de keuze voor energie-efficiënte maatregelen, de inkoop van de noodzakelijke financiering, de gekozen energiebespaarmaatregelen, dat de verhoogde energieniveau's worden bereikt, en het monitoren van het energieverbruik gedurende de contractperiode, op zich. Een ESCO neemt de financiële, technische en commerciële risico's van een project op zich, werkt met persoonlijke of opgehaalde fondsen, zodat er geen financiële druk op klanten komt te liggen. De klantwaarde geeft geen zekerheid; daarom loopt een ESCO risico ten aanzien van zijn financiële stabiliteit (solventie) gedurende de looptijd van het contract. Aan het eind van het contract van Energiebesparing, krijgt de klant alle investeringen/inrichting die zijn toegepast voor de de energieprestatie in bezit.

Meer informatie over Energy service companies (ESCOs)

EPC reikweidte en winstgevendheid

Esco1.jpg

Een public–private partnership (PPP) is een regeringsdienst, of een private onderneming die wordt gefinancierd en uitgevoerd door een samenwerking tussen regering en een of meerdere private sector bedrijven. Onderdeel van een PPP iis een contract tussen een openbaar sectorbestuur en een private partij, waarin de private partij een publieke dienst of project aanbiedt en substantiële finaniële, technische en operationele risico's loopt in het project.

Hoe werkt het – EPC?

Esco3.jpg


In FRR’s, wordt PPP vertegenwoordigd door Hannover region. De proKlima - Enercity-Fonds fungeert op basis van een public-private partnership, waarin de gemeente en de Stadtwerke Hannover AG een sleutelrol spelen samen met 5 naburige gemeenten. Het proKlima Fonds levert jaarlijks meer dan 5 miljoen Euro, waarmee het energetische renovaties van gebouwen op basis van de Passive House Standard ondersteund, evenals de introdutie van duurzame energie. De proKlima subsidievoorwaarden omvatten de certificeringsprocedure voor de Passiefhuis bouwmethode en energie-efficiëntie kwaliteitsbewaking voor isolatiewerken, verwarming en ventilatie. Key feature – Passive House certification en kwaliteitsbewaking.

Nationale en regionale programma's

Agenda.JPG

Nationale en regionale programma's zijn goed vertegenwoordigd in FRR’s: Brussels, Hanover en Tyrol, en laten susccesvolle voorbeeldenvan gecombineerde financiële instrumenten zien. Brussels. De 60 miljoen Euro voor financi9le ondersteuning die de Hoofdstedelijke regio Brussel ieder jaar opzij zet is deducted from the total energy bill of all energy consumers in the year. De private energie-aanbieders ontvangen ongeveer 1,5 miljard euro per jaar, waarvan zij ongeveer 0,04% van de totale rekening aan de Brusselse regering af moeten dragen. Deze financiering is de basis voor de financiële ondersteuning voor milieumaatregelen. Zo heeft de regio Brussel een grote portfolio aan financiële instrumenten voor energiebesparing. DeExemplary Buildings program (Bâtiments Exemplaires, or BatEx) is een belangrijk financiële prikkel, gebaseerd op een jaarlijkse call for proposals. Het moedigt de vraag naar zeer hoge energie- en milieu-efficiente bouw aan. Er zijn fondsen beschikbaar voor woningen, scholen, ziekenhuizen en kantoren; commerciele en industriële voorzieningen. Alle projecten moeten voldoen aan de Passive House standard, ricthing Zero-emission building, en eco-vriendelijke bouwmaterialen gebruiken. Bovendien moeten de projecten hoge architectuurkwaliteit hebben en moeten goed geintegreerd zijn met de omgeveing, binnen redelijke kosten. Key feature – Architectuurkwaliteit en omgeving.

Energy subsidies hebben tot doel om de extra kosten voor hoge energie-efficiënte investeringen volgens de Passiefhuisprincipes gedeeltelijk te dekken, voor woningen en bedrijven. Gesubsidieerde activiteiten zijn energiescans, isolatie, Passiefhuis ramen, ventilatie, hoog-rendements boilers, etc. De subsidie bedraagt voor nieuwe Passiefhuizen (100 €/m²); voor laag (100 €/m²), voor zeer laag (130 €/m²) en voor Passiefhuis renovatie (160 €/m²). De subsidies zijn aangepast aan gezinsinkomen, met een speciale focus op gezinnen met lage inkomens. Key feature – toekenning van subsidies t.a.v. energiedoelstellingen en en gezinsinkomen.

Federale belastingvermindering voor Passiefbouw vertegenwoordigt verschillende belastingpauzes voor Laag-energie-, Passiefhuis en Energieneutrale gebouwen. De belastingvermindering zijn geldig voor een periode van 10 jaar en worden jaarlijks herzien, in hoeverre het gebouw richtlijnen voor Passiefhuisbouw heeft gevolgd.

Tyrol. Het nationale klima:aktiv-programme is onderdeel van de Oostenrijkse strategie voor klimaatbescherming en bestaat uit meer dan 20 subprogramma's. Een van de doelstellingen is om aanvullende investeringen aan te trekken voor energie-ame energie efficiëntie en hernieuwbare energie. Een ander nationaal programa is het Oostenrijkse programma voor Technologieën voor Duurzame ontwikkeling. Deze is bedoeld om een effectieve herstructurering van de economie naar duurzaamheid te bevorderen. Woonsubsidies in Tyrol(Wohnbauförderungsrichtlinie) worden verstrekt voor renovatie van woongebouwen, en ontwikkelaars worden beloond voor kwaliteitsrenovaties met een financiële eco-bonus. „Promotion of Domestic Environmental Protection” en “Promotion of Energy Conservation Measures in Tyrol” zijn programma's voor de particuliere dienstensector op nationaal en provinciaal niveau. In deze programma's worden energiebespaarmaatregelen en het gebruik van duurzame energie ondersteund.

Hanover. At the end of the 1990’es Hanover Municipality and Stadtwerke Hannover AG created the unique financial instruments proKlima. It became the main initiator and motor of the practical realization of Local Agenda 21 and the ensuing multitude of energy efficiency projects in the Hanover region. Construction of Passive buildings with the use of renewable energy sources often requires additional initial investments, which discourage some investors. For overcoming that barrier Hanover Municipality offers combined schemes of financial support, involving other institutions as well. These are, for instance, the KfW (Kreditanstalt fur Wiederaufbau), BAFA (Bundesamt fur Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) and the Hanover Region.

The "Hannover-Kinder-Bauland-Bonus ("building for children’ bonus") is a special subsidy program provided by the Region Hannover for young families in Hannover with children under 16 years old. This bonus reduces the price of building land dramatically, with a 10% discount for each child up to a maximum of four. Also, HaKiBaBo is considered in banks as client's own capital.


Outside the FRR's there are fewer subsidies available.

In the UK, there are no subsidies towards the construction cost of high energy efficiency buildings. However, there are funding mechanisms in place to support the installation of renewable energy technologies.

The Feed in Tariff scheme (FIT) subsidises investment in relatively small scale (<5MW) electricity producing systems. The funding is generated via an obligation placed on Utility providers (essentially paid for via a cost levy on consumers). The payment received is broken into two separate parts; the Generation rate, which gives a payment for every kWh electricity produced by the system regardless of where it is used, plus the Feed in rate, which gives a payment for every kWh electricity exported back to the electricity grid. Applicable technologies and rates can be found on (the energy saving trust website). Such funding can obviously help to recover the costs of electricity producing systems that are incorporated into Passivhaus buildings in the UK.

The Renewable Heat Incentive (RHI) scheme was set up to subsidise investment in small scale renewable heating systems, such as biomass systems or solar hot water systems. The RHI is administered by the official regulator Ofgem who pay the tariffs with money from the Treasury. Applicable technologies and rates can be found on (the energy saving trust website).

In order to qualify for the FIT or RHI payments, both the installed product and the installation company must be certified under the Microgeneration Certification Scheme (MCS). See (the MCS website). The MCS is an internationally recognised quality assurance scheme for technologies used to produce electricity and heat from renewable sources. MCS also certifies installation companies to ensure the microgeneration products have been installed and commissioned to the highest standard for the consumer. The certification is based on a set of installer standards and product scheme requirements.

Examples

proKlima-­"Enercity-­Fonds" (DE)

Hannover-Kinder-Bauland-Bonus (DE)

Kreditanstalt für Wiederaufbau, KfW (DE)

BAFA (DE)

Exemplary Building fund (BE)

Energy subsidy in Brussels (BE)

Green Loans (BE)

Federal tax reduction for passive construction (BE)

Nbank (DE)

klima:aktiv - Austrian Climate Protection Programme (AT)

Austrian Programme on Technologies for Sustainable Development "Nachhaltig Wirtschaften" (AT)

Action Programme "Tyrol Economy": Energy Consulting (AT)

Residential Subsidies in Tyrol (Wohnbauförderungsrichtlinie) (AT)

Promotion of Energy Conservation Measures in Tyrol (AT)

Climate Change Financial Instrument, Latvia