ESCO's - NL

From PassREg - Solutions Open Source
Jump to: navigation, search


Waarom is regulering noodzakelijk?

PH
Why regulation is necessary? Source: www.karaul.ru

• Belangen van derden

• Omgevings- en culturele factoren

Energie Service Companies

Energy service companies (ESCOs) zijn belangrijke spelers om verbetering van de energie-efficiëntie te bevorderen. Hoewel de Europese Commissie en de lidstaten vande Europese unie (EU) een groot aantal beleidsinitiatieven ondersteunen om de ESCO industrie te bevorderen, heeft een recent onderzoek naar ESCO-aanbieders in Europa uitgewezen dan er grote verschillen bestaan in hoe ESCO-bedrijven zich hebben ontwikkeld in de verschillende landen. Deze verschillen kunnen worden verklaard vanuit verschillende factoren, zoals verschillende mate van ondersteuning die door de nationale en regionale energie-autoriteiten worden verleend, lokale marktstructuren en -regels, en verschillen in definities, rollen en activiteiten van ESCOs. (Bron:Institute for Environment and Sustainability, Renewable Energies Unit, PAOLO BERTOLDI AND SILVIA REZESSY, 3p)

Er zijn bedrijven die energiediensten leveren aan energie-eindgebruikers, inclusief het leveren en installeren van energie-efficiente installaties, energielevering, en/of gebouwrenovatie, onderhoud en exploitatie, facility management, en het leveren van energie inclusief verwarming, zoals Energy Service Provider Companies (ESPCs). Deze ESPC's kunnen bestaan uit installatieadviseurs die gespecialiseerd zijn in efficiëntieverbeteringen, fabrikanten van apparatuur, energieleveranciers of utiliteiten. ESPCs leveren een dienst tegen een vast tarief of als toegevoegde waarde voor de levereing van apparatuur of energie.

Energy Service Companies (ESCOs) leveren deze diensten ook. Maar ESCOs zijn fundamenteel anders dan ESPCs en de activeiten van een ESCO kunnen als volgt worden onderscheiden van de activiteiten van en ESPCs’:

1. ESCOs garanderen de energiebesparing en/of voorziening tegen dezelfde of lagere kosten door een energiebespaarprogramma in te zetten. Zo'n prestatiegarantie kan verschillende vorm hebben. Het kan ontstaan ronde een werkelijke opnbrengsten van een project, of kan ook veronderstelde besparingen stipuleren die voldoende zijn om maandelijkse aflossing van een bespaarproject, of dat een zelfde energiegebruik wordt aangeboden tegen een lager tarief.

2. De betaling van een ESCOs is direct gerelateerd aan de bereikte energiebesparing;

3. De typische rol van ESCOs bij de implementatie van een energieproject dat in gang hebben gezet, is het financieren, of helpen bij het organiseren van financiering, door een bespaargarantie te geven;

4. ESCOs behouden een voortdurende operationele rol in het meten en het controleren van besparingen gedurende de financieringsperiode. Hiermee accepteren ESCOs enige mate van risico voor de energieprestatie van de energiebespaarmaatregel in de woning van de gebruiker, en hebben de hoogte van de afbetaling (geheel of gedeeltelijk) gebaseerd op de verbeterde energieprestatie.(Bron: ENERGY SERVICE COMPANIES IN EUROPE, European Commission, DG JRC,Institute for Environment and Sustainability,Renewable Energies Unit, PAOLO BERTOLDI AND SILVIA REZESSY, 17p)

Energie Prestatie Contract (EPC)

Energie Prestatie Contracten (EPC) zijn een vorm van 'creatieve financiering' van kapitaalinjecties die het financieren van energiebesparingsmaatregelen mogelijk maken vanuit kostenbesparing. Deze benadering is gebaseerd of het overhevelen van technische risico's van een klant naar de ESCO, gebaseerd op de prestatiegaranties die door de ESCO worden afgegeven.

In een Energieprestatiecontract is de vergoeding voor de ESCO gebaseerd op bewezen prestaties: het huidige energieverbruik of de kostenbesparing op energie, of een afgesproken energie-afname. Een Energieprestatiecontract is bedoeld om infrastructurele verbeteringen te faciliteren zonder bouwtechnische kennis van energetische maatregelen, mankracht of management-tijd, kapitaalinjecties, risicoanalyse, of technische informatie. Niet rijke, maar kredietwaardige, klanten zijn daarom interessante potentiële klanten voor EPC's.

Main characteristics of ESCOs and Energy Performance Contracting

An ESCO has the following key characteristics:

1. It guarantees the energy savings and/or provision of the same level of energy service at lower cost;

2. Its remuneration is directly tied to the energy savings achieved;

3. It can either finance, or assist in arranging financing for the installation of an energy project they implement by providing a savings guarantee.

Under an energy performance contracting (EPC) arrangement, an external organisation (ESCO) develops, implements and finances (or arranges financing of) an energy efficiency project or a renewable energy project, and uses the stream of income from the cost savings, or the renewable energy produced, to repay the costs of the project, including the costs of the investment. Essentially the ESCO will not recover all of its costs unless the project delivers all of the energy savings guaranteed.

Energy Performance Contract

F1
frame
  • Note: Note that on this graph real cost refers to the initial cost, while the contracting rate depicts the cost savings which in this case are shared between the customer and the ESCO (see later the explanation on shared savings).

Source: Berlin Energy Agency

ESCO financing

ESCO financing refers to financing with internal funds of the ESCO and may involve use of its own capital or funding through other debt or lease instruments. ESCO rarely use equity for financing, as this options limits their capability of implementing projects on a sustainable basis.

Energy-user/customer financing

Energy-user/customer financing usually involves financing with internal funds of the user/customer backed by an energy savings guarantee provided by the ESCO (for instance, a university can use its endowment fund to finance an energy project, in which the energy savings are guaranteed by an ESCO). Energy-user/customer financing may also be associated with borrowing in the case when the energy-user/customer as a direct borrower has to provide a guarantee (collateral) to the finance institution.

Financiering door derden (Third-Party Financing TPF)

Finaciering door derden (TPF) refereert met name naar het financieren van schuld. Zoals de titel suggereert, komt de projectfinanciering van een derde partij, bijvoorbeeld financieringsinstellingen, en niet vanuit interne fondsen binnen een ESCO of van een gebruiker. De financieringsinstelling kan of een aanname doen over de energiebesparing, of kan een borgstelling van de projectuitrusting vragen (WEEA 1999). Er zijn twee verschillende TPF-regelingen gelieerd met de energieprestatie; het voornaamste verschil tussen beide is wie effectief het geld leent: de ESCO of de klant.

􀂾 In het eerste geval leent de ESCO de financiële middelen die nodig zijn voor de implementatie van het project.

􀂾 In het tweede geval sluit de energiegebruiker/klant een lening af bij een financiële dienstverlener, die wordt gedekt door de energiebespaargarantie die door de ESCO wordt afgegeven. Het doel van de bespaargarantie is om aan te tonen aan de bank, dat het project waar de klant voor leent, een positieve cash-flow zal gegeneren, namelijk dat de behaalde besparing mimimaal de terugbetalingstermijnen van de schuld zullen dekken. Zodoende vermindert de energiebespaargarantie de risico-waardering van de bank, die weer van invloed zijn op de rentetarieven waarmee de financiering wordt afgesloten. De "leenkosten" worden sterk beïnvloed door de hoogte en de krediethistorie van de lener.

Financiering door Derden / Third party financing (TPF) met ESCO leningen en lenen met energieverbruik

F2
Figure 2
F3
Figure 3

Gegarandeerde besparing en gezamenlijke besparing

De relaties en risicobeleggingen tussen de ESCO, de klant en de lener in de twee voornaamste prestatiecontractmodellen: gezamenlijke besparingen en gegarandeerde besparing. Korte omschrijvingen worden gegeven.

Gezamenlijke besparing

Binnen een gezamenlijk bespaarcontract worden de kostenbesparing gesplitst naar een vooraf bepaalde periode tegen een vooraf bepaalde percentage: er is geen ‘standaard’ onderscheid omdat ze afhangt van de kosten van het project, de duur van het contract, en de risico's die door de ESCO en klant worden genomen.

Gegarandeerde besparing

In een gegarandeerd bespaarcontract garandeert de ESCO guarantees een bepaald niveau van energiebesparing en beschermt de klant op die manier tegen prestatierisico;s.

Een belangrijk verschil tussen het gegarandeerde en gezamenlijke besparingsmodel is dat in het eerste geval de prestatie wordt gegarandeerd, en in het laatste gevel het bedrag van de energiebesparing.


(Hansen 2003, Poole and Stoner 2003).

F3
Figure 5
F3
Figure 6

Bron: ENERGY SERVICE COMPANIES IN EUROPE, European Commission, DG JRC, Institute for Environment and Sustainability, Renewable Energies Unit, PAOLO BERTOLDI AND SILVIA REZESSY, 23p

Experiences in other countries

Germany

Latvia

United Kingdom

Bulgaria