Klimaatplan Antwerpen

From PassREg - Solutions Open Source
Jump to: navigation, search


Klimaatplan (Covenant of mayors)

Naar aanleiding van het aangaan van het burgemeesterscovenant werd er door de stad Antwerpen in 2011 het klimaatplan opgesteld. In dit klimaatplan wordt een overzicht gegeven van de domeinen en actieterreinen waar de stad Antwerpen zich de komende jaren op zal inzetten om de doelstelling “20% CO² reductie tegen 2020” te realiseren. De nieuwe versie van dit klimaatplan zal in 2015 gepubliceerd worden.

De stad zelf wil het goede voorbeeld geven, door zich te engageren om voor de eigen stedelijke werking tegen 2020 minstens 30% minder CO² uitstoot te realiseren ten opzichte van 2005. Op lange termijn, met name tegen 2050, moet dit leiden tot een CO² neutrale stad. Dit door op verschillende vlakken maatregelen te nemen.


1. De eigen stedelijke werking
2. De stadsgemeenschap
Vb.: Ecohuis Antwerpen, ...
Het ecohuis is voor particulieren het advies- en demonstratiecentrum rond ecologisch bouwen, wonen en leven van de stad.
3. Het ruimtelijk beleid
4. Stadsontwikkelingsprojecten
In de beleidsvisie 'duurzame stad' is opgenomen dat er voor stadsontwikkelingsprojecten een hogere duurzaamheidsambitie wordt nagestreefd.
  • De verkoop onder voorwaarden: bv. ‘Cadix’: De grond is eigendom van de stad en wordt onder voorwaarden verkocht aan een ontwikkelaar. Met de voorwaarden kan er sturend worden gewerkt.
=>Slow urbanism
  • De samenwerkingsovereenkomst: bv. ‘Nieuw Zuid’: Voor privé-projecten met een groot maatschappelijk belang zoals Nieuw Zuid wordt er door AG Vespa een samenwerkingsovereenkomst met de privé-ontwikkelaar opgesteld.
Vb.: Ecohuisdokter, VIBE vzw, Passiefhuisplatform vzw, zoom in op je dak, bouwcode, grond en pandenbeleid/AG Vespa, ...
5. De autoluwe stad
6. De energievoorziening
7. Tertiaire sector en bedrijven

De klimaatopwarming is een globale problematiek, maar ze vergt ook lokale actie.

De uitdaging

Volgens het meest recente VN-klimaatrapport verloopt de opwarming van de aarde steeds sneller. Steden spelen een cruciale rol om klimaatverandering binnen de perken te houden. Meer dan de helft van de wereldbevolking woont momenteel in steden (in Europa zelfs 70 %), over een paar jaar zal dat driekwart zijn. Hoewel steden minder dan 1 % van de oppervlakte van de aarde beslaan, consumeren ze ongeveer 75 % van de energie en produceren ze meer dan 75 % van de broeikasgassen.

De klimaatopwarming is één van de grootste uitdagingen waar we op mondiaal niveau voorstaan. CO2 (koolstofdioxide) is een van de grote ‘boosdoeners’ van de klimaatopwarming. CO2 is een broeikasgas dat door de overmatige uitstoot ervan verantwoordelijk is voor een versnelde opwarming van de aarde. Van alle broeikasgassen heeft CO2 het grootste aandeel in het broeikaseffect. Het komt vrij bij de verbranding van fossiele brandstoffen zoals kolen, olie en gas. Dus bij een groot aantal menselijke activiteiten zoals het gebruiken van gemotoriseerde voertuigen, het verwarmen van huizen (op basis van aardgas of elektriciteit), het produceren van (niet groene) elektriciteit.


Een lokaal klimaatbeleid geënt op Europese doelstellingen

Het stadsbestuur van Antwerpen ondertekende op 9 januari 2009 het Europese Burgemeestersconvenant of ‘Covenant of mayors’. Dit heeft tot doel alle burgemeesters van Europa’s meest vooruitziende steden te verenigen in een permanent netwerk voor de uitwisseling van goede praktijken ter bevordering van energie-efficiëntie in de stedelijke omgeving. In het kader van deze ondertekening verbindt de stad Antwerpen zich aan het bereiken van een aantal doelstellingen:

  • tegen 2020 wil het stadsbestuur een reductie van meer dan 20 % van de CO2-uitstoot over heel het stedelijk grondgebied ten opzichte van 2005.
  • voor de eigen stedelijke werking wil de stad nog verder gaan en stelt ze zich tot doel om tegen 2020 de CO2-uitstoot te reduceren met 30% ten opzichte van 2005.

De deelnemende steden moeten één jaar na ondertekening van de convenant een actieplan voor een duurzaam energiebeleid indienen bij de Europese Commissie. Dit plan bestaat uit een CO2-nulmeting en een opsomming van de maatregelen om de doelstelling te bereiken. Verder wordt er elke twee jaar een voortgangsrapport ingediend bij de Europese Commissie waarin de acties geëvalueerd worden.


Begin juli 2010 heeft de stad een actieplan ingediend bij de Europese Commissie. Dit ‘klimaatactieplan’ werd voorafgaand door het college goedgekeurd. Begin 2011 werd het klimaatplan ingediend bij de Europese Commissie. Het klimaatplan is een verdere uitdieping van het klimaatactieplan. Meer informatie over de Europese Convenant of Mayors is terug te vinden op de website http://www.eumayors.eu/


Een nieuwe versie van het klimaatplan wordt momenteel voorbereid voor publicatie in 2015.

Bron: www.antwerpen.be